Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Мнения
  3. Кои са новите лица в спортния тотализатор

Мнения

Кои са новите лица в спортния тотализатор

Кои са новите лица в спортния тотализатор - Tribune.bg
Снимка:

Или как министърът на спорта Радостин Василев разбира, прилага закона и подбира кадрите и успя ли той да заблуди финансовия министър със същата фамилия?

Преди броени часове стана известен фактът за директното назначаване, без задължителния конкурс и подбор на кандидати, на нов управителен съвет, който да оглави ДП „Български спортен тотализатор“.

Със ЗАПОВЕД-ПРОТОКОЛ № РД 09-52/ 21.01.2022 г., на основание чл. 8, т.19 а от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 13, ал. 5 от Закона за хазарта и във връзка с писмо № 04-07/14.01.2022 г. от министъра на финансите, Радостин Василев нареди да бъдат освободени членовете на текущия управителен съвет, като на тяхно място напълно в унисон с поведението на министъра и партия ИТН, назначи членове и депутат от… същата парламентарна група!

Миналата седмица действащото ръководство на тотализатора обяви по време на нарочно проведена пресконференция, че печалбата на предприятието възлиза на 53,2 млн. лева за предходната 2021 година, а за 2020 година приходите са били 38,5 млн. лева. Оттук следва и логиката, че за разлика от предходните години, за първи път в две поредни години, благодарение на добро управление, трендът на нарастване на печалбите върви в положителна посока.

Имената на новите избраници са: Александър Велиславов Тодоров (по професия юрист и действащ депутат в 47-мото Народно събрание), предложен за член на УС и изпълнителен директор, Георгий Анатолиев Султанов за член на УС и Росен Красимиров Иванов за член на УС.

За горепосочените може да се каже, че подборът е особено интересен. А от тях ще се очаква реализацията на бизнес плана на държавното предприятие и генериране на приходи. В каква дейност и в чий интерес? Въпросът остава отворен.

Точно месец след встъпването си в длъжност, министърът на младежта и спорта Радостин Василев с публични изявления оповести пред националните медии, че ще предприеме действия за коренна промяна в управлението и резултатите на българския спорт, „спиране на кранчета“ и други. Думите му обидиха изявени лица в българския спорт и засегнаха всички, които имат надежди и очаквания за развитието на спорта. Да твърдиш смело, че има мафия, кръгове и злоупотреби, без надеждни доказателства, определено доведе до предварително разочарование от иначе така очакваната промяна. Въпросът е: дали с този нов подбор не се отварят нови такива „кранчета“ и какви са поставените цели?

Логично, след тези изявления и действия на министъра, няма как да не си зададем възникналите въпроси:

•    Кое всъщност налага смяната на УС на фона на такова значително увеличение на приходите?

•    Какви са истинските мотиви за исканите оставки?

•    Какво ще спечели държавата и обществото от тази промяна?

•    За кого ще се отворят новите „кранчета“?

Тук е добре да напомним, че Радостин Василев е юрист и най-добре би трябвало да знае, че мерките за подмяна на членовете на управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ с нови, следва да бъдат обусловени от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагането на същия (ППЗПП).

Като министър пък, би следвало да е наясно с правомощията си и наличните лостове за осъществяване на така желаната реформа, както той сам каза, обект на коалиционно споразумение. Интересно защо никой не се поинтересува от обекта на това коалиционно споразумение в областта на спорта, а в дадения случай и на хазартните дейности?

С поведението си през последната седмица, обаче, той породи сериозни съмнения за компетенциите си като юрист и министър, а спекулациите за репресии над служители с повече от 20 години стаж в тотализатора, допълват усещането за непрофесионализъм и са още една нишка на създаване на усещания без конкретни доказателства и хвърлени в публичното пространство думи.

Вероятно, обаче, министър Василев пропуска, че всеки негов ход е публичен и се следи внимателно. Затова накратко, нека му припомним извадка с приложимите разпоредби от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) относно процедурата за освобождаване на членове на държавни публични предприятия.

Съгласно ЗПП, договорите за управление и контрол на членовете на органите на управление на публично предприятие могат да бъдат предсрочно прекратени само на изчерпателно изброените в специалния закон основания. По – конкретно:

Съгласно чл. 24. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:

1. смърт;

2. подаване на молба за освобождаване;

3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;

5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2;

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

Иска ни се да вярваме, че освен юридическо образование, министър Василев има минимални разбирания и умения да разгледа и прецени правилно именно тези показатели и изпълнението им. В противен случай, остават въпросите в обществото: какъв е мотивът и какво точно е станало предмет на коалиционното споразумение по отношение на спортния тотализатор и Закона за хазарта? Има ли друга истина, съществуват ли други подбуди?

В Заповедта на Министъра на спорта за освобождаване на настоящите членове на УС и назначаването на нови членове, посочените „основания“ за издаване на заповедта (чл.8, т.19а от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.13а, ал.5 от Закона за хазарта), представляват единствено обосноваване на отрасловата компетентност относно правата на конкретния министър, който упражнява правата на принципала (държавата). На практика, видно от съдържанието на заповедта, същата е издадена без правно основание. В заповедта не е посочена нито една конкретна хипотеза на лимитирано изброените прекратителни основания по чл.24, ал.1 от ЗПП. Не само, че не е посочена формално като законов текст конкретна хипотеза от разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗПП, но никъде в съдържанието на заповедта дори не се споменава за кой конкретен фактически състав на прекратително основание става въпрос. Тази лаконичност на заповедта поставя сериозни съмнения относно съответствието й с приложимите императивни законови норми.

Надяваме се, че предвид образованието си, министърът на спорта е запознат с приложимата нормативна уредба относно особеностите в статута и органите на управление на държавните публични предприятия и в частност, на ДП „БСТ“. Важно е да се вземе предвид, че ДП „Български спортен тотализатор“ е създаден със специален закон по смисъла на чл. 62, ал.3 от Търговския закон. Съгласно тази разпоредба със специален закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества. Уредбата на статута на ДП „БСТ“ се съдържа в Закона за хазарта, ЗПП и ППЗПП. Цитираните специални закони не съдържат препратки към Търговския закон, нито пък в ТЗ има т.нар. „обратно препращане“ по отношение на разпоредбите му спрямо държавни предприятия, които не са търговски дружества. В случая, предвид специалната уредба, министърът на спорта, в качеството на упражняващ правата на държавата като принципал, не разполага с правна възможност по своя субективна преценка и без да е налице основание по чл.24, ал.1 от ЗПП да прекрати предсрочно мандат на членовете на органите на управление. ДП „БСТ“ не е ООД, за което законът предвижда, че по всяко време овластяването на органите на управление може да бъде оттеглено от собственика и съответно, заличено в търговския регистър.

В допълнение, освен липсващите мотиви за освобождаване на текущия управителен съвет, важно е да се отбележи, че новите избраници следва също да отговарят на определените в закона изисквания, дори и когато заемат тези позиции до провеждането на конкурс.

Приемаме, че липсват мотиви за освобождаването, но какви тогава са целите? Защото в пресконференцията на министър Василев и последващата заповед, такива също не се съобщават?

Припомняме и записаното в закона по отношение на изискванията към членовете на УС за информация на обществото и ако някой юрист се интересува.

Чл. 20. (1) Управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършено висше образование;

2. има най-малко 5 години професионален опит;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

В тази връзка и след направена справка с изненада се установява, че лицето Александър Велиславов Тодоров, определен за член на УС и изпълнителен директор, е депутат в 47-мото Народно събрание и следователно е в нарушение на чл.20, т.9. Декларацията, подадена в Търговския регистър от господин Тодоров също е с невярно съдържание на основание чл.20, ал. 1, т. 9. Дано като депутат и положил клетва като такъв, осъзнава отговорността от деклариране на данни с невярно съдържание. Оставаме с впечатление, че тези му права и отговорности са добре изяснени от министър Василев и като юристи и двамата, добре осъзнават този факт и са готови да понесат отговорност.

Интересно е, какви ще бъдат аргументите на министър Василев за това, на какво правно основание освобождава сегашното ръководство, след като мотивите му не са вписани в заповедта, а и все още тече заведено дело от името на един от членовете на УС по предходно вписване на предшественика му Андрей Кузманов. Но, ние приемаме, че един юрист е напълно наясно с това, може ли или не да впише нов управителен съвет при висящо дело и дали е готов да понесе последствията от това свое решение.

Съгласно чл.21 и сл. от ЗПП, назначаването на членовете на органите на управление и контрол се извършва по силата на специален фактически състав, първияt юридически факт от който е провеждането на конкурс в съответствие с ППЗПП. При липсата на проведен конкурс, едностранното волеизявление на съответния отраслов министър не може да има правните последици на назначаване на УС. Такова едностранно изявление, пък било то и облечено във формата на „заповед“, на практика сериозно заобикаля закона и му противоречи, а съгласно действащото гражданско и търговско законодателство, което е приложимо в случая, заобикалянето на закона и противоречието със закона съставляват тежък порок, който води до нищожност и невъзможност за пораждане на целените правни последици. Липсата на елемент от фактическия състав (не провеждането на конкурс) води до липса на воля на принципала за назначаването на новите членове на УС.

Ще успее ли Радостин Василев да убеди българското общество в необходимостта от тази промяна или засега министърът на спорта успя да подведе единствено колегата си – финансовият министър Асен Василев в подкрепа на ненужни и заобикалящи закона уволнения в полза на лични, партийни или коалиционни интереси? Защо и как министърът на финансите се остави да бъде подведен без да провери предварително новите кандидати и да изиска мотиви?

Вероятно съвсем скоро предстои да разберем дали фактическата истина ще излезе наяве или нелогичната подмяна на професионалисти с доказани успехи ще продължи.

Оставаме в очакване на продължението.


 

Автор

Топ новини виж още
Актуална тема
Хороскоп
Анкети