Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство

Общество

Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство

Обхватът на случаите, при които не се дължи данък при придобиване на моторни превозни средства, се разширява

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност/ДДС/. Проектът е изготвен във връзка с необходимостта да се подобри функционирането на режима на ДДС, прилаган в рамките на целия Европейски съюз до 30 юни 2021г. относно доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки, както и вноса на пратки с ниска стойност.

Промените са свързани с прага за определяне на мястото на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път.

Също така се предлага да се отменят разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите, особено в условията на пандемията, поставила редица предизвикателства пред икономическите оператори.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в други данъчни закони.

В Закона за акцизите и данъчните складове се предлага промяна на условията, при които се възстановява платеният акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ удължават срока на прилагане на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ до 31 декември 2023 г. и данъчното облекчение, представляващо помощ за регионално развитие до 31 декември 2021 г. Срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО се променя до 30 юни, като се въвежда и начална дата 1 март.

С предлаганите изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прецизират правилата, засягащи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем.

Датата на деклариране и внасяне на годишния данък и данъка върху разходите се променя в срок от 1 март до 30 юни за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа.

Предлага се още и въвеждане на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности. Целта е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища, да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията.

С цел облекчаване на административната тежест отпада предвиденото в Закона за местните данъци и такси изискване, за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да бъде установявано освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представянето на удостоверение, издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Обхватът на случаите, при които не се дължи данък при придобиване на моторни превозни средства, се разширява и в него се включват случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета, но само в случаите, когато  няма последваща регистрация на моторното превозно средство от нов приобретател в страната.

Измененията в Закона счетоводството касаят сроковете за деклариране на данъка, респективно за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година, променят се и съответните срокове в Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.  


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още