Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. „Булгартрансгаз“ обяви обществена поръчка за довеждаща газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион

Парите

„Булгартрансгаз“ обяви обществена поръчка за довеждаща газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за довеждаща газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион - Tribune.bg
Снимка:

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект – фаза технически проект за обект "Довеждаща газопреносна инфраструктура за захранване на потребители в източномаришкия регион”.

Откритата процедура се провежда във връзка с решението на Народното събрание от 14 март 2024 година за реализация на проект включен в Актуализираната пътна карта за климатична неутралност на Република България, приета с Решение № 59 от 26 януари 2024 г. на Министерски съвет.

През 2022 г., 2023 г. и 2024 г., в контекста на бъдещото развитие на Маришкия въгледобивен басейн, „Булгартрансгаз“ ЕАД получи заявления за инвестиционен интерес за бъдещо захранване с природен газ на съществуващи и планирани мощности в региона. Получени са конкретни заявления за присъединяване към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД с общ заявен интерес за преносен капацитет в рамките на близо 110 000 MWh/day. Това обуславя необходимостта от осигуряване на нова довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за пренос на природен газ до региона.

По този начин ще бъдат създадени условия за модернизация на горивните инсталации на ТЕЦ и други енергийни потребители, въвеждане на по-нискоемисионни горива в енергийния микс, както и значително намаляване на емисиите на парникови газове от горивните процеси. Реализацията на проекта ще допринесе за изпълнението на целите за декарбонизация на енергийния сектор, прехода към нови нисковъглеродни технологии и повишаване на енергийната сигурност, а именно развитие на газопреносна инфраструктура в източномаришкия регион.

Проектът ще доведе до гъвкава и ефективна експлоатация на инсталациите след модернизацията им. Това от своя страна ще има положителен социален ефект, тъй като ще позволи запазване на работни места в региона.

Разработеният от газопреносния оператор проект включва изграждане на нови газопроводи високо налягане с ориентировъчна обща дължина около 73 км с диаметър DN 700 и DN 500 и прилежащите им технологични съоръжения.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 306 200,00 (един милион триста и шест хиляди и двеста) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши в съответствие с решенията по т. 2 и т. 3 от приетото на 14-ти март 2024 година от Народното събрание на Република България, Решение за предприемане на действия във връзка Актуализираната пътна карта за климатична неутралност на Република България, приета с Решение № 59 от 26 януари 2024 г. на Министерски съвет.

Срокът за подаване на оферти за участие е до 14 май 2024 г., включително.


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети