Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. КЕВР даде 35-годишен лиценз на „Ай Си Джи Би“ за пренос на газ през връзката с Гърция

Парите

КЕВР даде 35-годишен лиценз на „Ай Си Джи Би“ за пренос на газ през връзката с Гърция

КЕВР даде 35-годишен лиценз на Ай Си Джи Би за пренос на газ през връзката с Гърция - Tribune.bg
Снимка:

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което се издава лицензия по внесено заявление от „Ай Си Джи Би“ АД за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен обект. Лицензията е за срок от 35 години.

В нея се определят условията за изграждане на енергийния обект - междусистемна газова връзка Р Гърция – Р България (междусистемен газопровод IGB), срокът за изграждане на енергийния обект и срокът за започване на лицензионната дейност.

С решението са одобрени и Правила на дружеството за работа с потребителите.

„Ай Си Джи Би“ АД е съвместно инвестиционно дружество с акционери с равни дялове „Български енергиен холдинг“ ЕАД (50%) и „IGI Poseidon“ S.A. (50%), Лицензионната дейност за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“ ще се осъществява след изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийния обект – междусистемната газова връзка Гърция – България „Комотини-Стара Загора“ (IGB) с обща дължина 182 км, от които 151 км на българска територия и 31 км на гръцка територия.

Новият интерконектор ще свързва пряко националните газопреносни системи на Р Гърция и Р България. Предвидено е свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод (TAP). Първоначалният му капацитет е 3 млрд. м3/г., а максималния – до 5 млрд. м3/г., при наличие на пазарен интерес. Очаква се строителството да завърши до края на 2021 г., като газопроводът IGB ще влезе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г.

Преди решението за издаване на лицензия, на 13.10.2021 г. Комисията проведе открито заседание, на което беше разгледан доклад на работната група по внесеното от дружеството заявление. След извършен цялостен правен, икономически и финансов  анализ на представените данни към заявлението в доклада се посочва, че дейността, свързана с изграждане и експлоатация на газопровода IGB е ресурсно, технически и финансово осигурена, което гарантира успешното свързване на газопреносните системи на Р България и Р Гърция и диверсификация на източниците на доставка на природен газ в региона.  

Комисията прие решения, с които се издават лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ по внесени заявления от две енергийни дружества - „Енжи Енерджи Мениджмънт Румъния“ Срл И „Ен-Джи Брокерс” Еоод. Лицензиите са издадени за срок от 10 години.

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

Регулаторът одобри и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на двете дружества лицензии, както и бизнес плановете им за периода 2021-2025 г.

С приетите днес решения общият брой на енергийните дружества, на които досега Комисията е издала лицензии за дейността „търговия с природен газ“, е 34.

На закритото заседание регулаторът прие решения, с които се издават лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“ по внесени заявления от две енергийни дружества - „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ, чуждестранно юридическо лице,   Федерална Република Германия и „ОМВ Петром“ СА, чуждестранно юридическо лице, Румъния. С отделни решения бяха одобрени и бизнес плановете на двете дружества за периода 2021-2025 г.

 

 


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети