Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. МФ очаква превишение на разходите над приходите по КФП за първо тримесечие

Парите

МФ очаква превишение на разходите над приходите по КФП за първо тримесечие

МФ очаква превишение на разходите над приходите по КФП за първо тримесечие - Tribune.bg
Снимка:

На база на предварителни данни се очаква бюджетното салдо по КФП за първо тримесечие на 2021 г. да бъде отрицателно в размер на 656,5 млн. лв

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първо тримесечие на 2021 г. да бъде отрицателно в размер на 656,5 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП), съобщи Министерство на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 11 213 млн. лв. (23,6 % от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 365,8 млн. лв. (3,6 %). Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби (от 31 март на 30 юни 2021 г.). През 2020 г. предвид предприетите бързи мерки, свързани с началото на пандемията също бе удължен срокът по ЗКПО, но една част от данъчно задължените лица вече бяха подали годишна данъчна декларация за 2019 г., както и внесли изравнителна вноска по корпоративния данък в регламентирания срок – 31.03.2020 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 11 870 млн. лв., което е 22,6 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 9 551 млн. лева. Съществен принос за нарастването на разходите през първото тримесечие на 2021 г. имат разходите, свързани с мерките за борба с COVID-19 и преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията. Принос за нарастване на разходите за субсидии за нетърговски предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 320 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до март. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, като това се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към март 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 479,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети