Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. МФ отчета бюджетното салдо на плюс 882,5 млн. лв в края на април

Парите

МФ отчета бюджетното салдо на плюс 882,5 млн. лв в края на април

МФ отчета бюджетното салдо на плюс 882,5 млн. лв в края на април - Tribune.bg
Снимка:

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към април 2022 г. е положително в размер на 882,5 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 678,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 203,7 млн. лева. Това информират от Минитерството на финансите. 

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2022 г. са в размер на 17 789,1 млн. лв. или 31,1 % от годишните разчети . Постъпленията нарастват с 1 076,9 млн. лв. (6,4 %) спрямо отчетените към април 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 1 036,0 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 40,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14 022,0 млн. лв., което представлява 31,1 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 1 326,5 млн. лв. (10,4 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,8 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 2 279,1 млн. лв. или 24,8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 6 944,8 млн. лв. (33,0 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 5 048,8 млн. лв. (34,2 % от планираните), от акцизи възлизат на 1 732,0 млн. лв. (29,3 % от разчета), а тези от мита са в размер на 143,4 млн. лв. (47,3 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 649,4 млн. лв. или 47,1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 4 148,7 млн. лв., което представлява 31,0 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2 879,1 млн. лв и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 887,9 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2022 г. възлизат на 16 906,5  млн. лв., което е 26,8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към април 2021 г. бяха в размер на 16 540,5 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 16 030,6 млн. лв., което представлява 26,5 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 15 052,5 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 969,8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 8,3 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 340,9 млн. лв. (51,3 % от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.04.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 534,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2022 г. е 9,4 млрд. лв., в т.ч. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 април 2022 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 


Етикети МФ, бюджет, салдо
Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети