Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Френското предложение: България вдига ветото, но без никакви гаранции

Политика

Френското предложение: България вдига ветото, но без никакви гаранции

Френското предложение: България вдига ветото, но без никакви гаранции - Tribune.bg

Решението на ЕС от 5 ноември 2020 година по отношение на Северна Македония ще бъде премахнато и заменено с френското такова, ако второто бъде прието след няколко дни. Това се посочва още в началото на предложението, изготвено от френското председателство по отношение на съседната ни държава. Като цяло предложението е базирано на основни правила за приемане на нова членка на ЕС, като първите години се отварят отделни клъстери, които ще се следят ежегодно, а при тяхното изпълнение ще бъдат затваряни. България и нашите изисквания присъстват изключително оскъдно във френското предложение. Там е посочено, че трябва да бъде спазен Договорът за Добросъседство, но никъде не е опоменато, че това ще изисква някакви законодателни промени или решения от страна на Северна Македония. Страната-кандидат ще трябва да приеме принципите на ЕС за правата на човека и малцинствата.

Ето какво се посочва в предложението на Франция:  

Откриване на ЕС за преговорите за присъединяване:

От името на Европейския съюз имаме удоволствието да приветстваме тук днес уважаемите представители на Република Северна Македония за откриване на преговори за присъединяване на вашата страна с Европейския съюз.

Това е исторически момент за всички нас, който бележи крайъгълен камък в еволюцията на нашите връзки. Процесът на разширяване дава силен стимул за политически и икономически реформири и укрепва мира, демокрацията и стабилността в Европа и сближава хората.

Решението за започване на преговори за присъединяване въз основа на засиленото разширяване методологията, одобрена от членовете на Европейския съвет през март 2020 г., не е само важна стъпка в отношенията на Северна Македония с ЕС, но е и ясна демонстрация за недвусмислената подкрепа на ЕС за европейската перспектива на Западните Балкани, изразено в Солунския дневен ред, както и в София, Загреб и Бърдо.

Вашата страна е част от европейската история, наследство и култура и ние гледаме напред към по-нататъшното засилване на нашите вече добре установени връзки.

Отварянето на преговорите за присъединяване също доказва това, когато има изпълнени условия, ЕС изпълнява своите ангажименти. Както беше илюстрирано от днешната конференция, Съюзът остава твърдо ангажиран с този процес. Приветстваме решимостта на Северна Македония за напредък в програмата за реформи на ЕС и очакване на постоянен политически ангажимент за изпълнение необходимите реформи задълбочено и енергично.

Северна Македония – страна кандидатка от 2005 г. – е близък партньор на Европейския съюз, като част от процеса на стабилизиране и асоцииране. Нашето сътрудничество е в сила от 2004 г. и е в основата на широк спектър от области. Северна Македония продължава да изпълнява своите задължения по ССА. Нашият политически и икономически диалог се развива особено в рамките на органите на ССА.

Ползите и за двете страни от нашите близки отношения са очевидни. ЕС е най-големият ви търговски партньор, с очевидни ползи за бизнеса и чуждестранните инвестиции. За вашите граждани, пътуването до ЕС стана по-лесно, след като либерализирането на визовия режим влезе в сила през 2009 г. ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа по различни финансови инструменти и ще продължи да прави това, включително по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Освен това Северна Македония участва в редица програми на ЕС, включително Еразъм+, Творческа Европа, програмата за Конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME) и Европа за гражданите. Северна Македония също е наблюдател на Агенцията за основните права и договаряща страна на енергетиката и транспорта.

Силата на нашите отношения – нашето единство и солидарност – отново беше демонстрирана по време на продължаващата криза с COVID-19. Европейският съюз застава до Северна Македония и от своите партньори от Западните Балкани и остава ангажиран активно да подкрепя усилията за борбата с епидемията от COVID-19 и нейното въздействие върху обществата и икономиките. Тази поддръжка и сътрудничеството надхвърля това, което всеки друг партньор е предоставил на региона, около 66 милиона евро безвъзмездна помощ и 160 милиона евро макрофинансова помощ за Север Македония.

Европейският съюз също признава ценната подкрепа, която Западните Балкани са дали по време на пандемията на своите съседи и към ЕС. Това отразява солидарността и взаимната подкрепа, върху която се гради ЕС. Сътрудничество и координация в борбата с въздействието на пандемията трябва да продължи и в бъдеще.

Русия с неоправданата и непредизвикана военна агресия срещу Украйна оказва значително влияние върху целия европейски континент. Очаква се Западните Балкани да се ангажират с европейските ценности като бъдещи държави-членки на ЕС. ЕС и Западните Балкани вече са го направили, обедени в усилията си в подкрепа на Украйна и борба с руската дезинформационна кампания.

Ние силно приветстваме пълното привеждане в съответствие на Северна Македония с всички общи чуждестранни решения и декларации за политиката за сигурност (ОВППС) и насърчаване на Северна Македония да продължи да се привежда в пълно съответствие с ОВППС на ЕС.

Съветът в своите заключения от 25 март 2020 г., които бяха одобрени от членовете на Европейският съвет на 26 март 2020 г. приветства факта, че Северна Македония демонстрира своята решимост  да напредне в програмата за реформи на ЕС и даде осезаеми и устойчиви резултати, отговарящи на условията, определени от Съвета през юни 2018 г. за откриване на преговори за присъединяване.

Нашите преговори се основават на член 49 от Договора за Европейския съюз и вземат предвид всички съответни заключения на Съвета, по-специално тези от март 2020 г., които одобряват подобрена методология за разширяване, подновения консенсус относно разширяването, договорен от Европейският съвет от декември 2006 г. и заключенията от Европейския съвет от 1993 г.

Съветът остава твърдо ангажиран да продължи процеса на разширяване на тази основа на договорени принципи и заключения, които интегрират подобрената методология, така че процесът на присъединяване е по-предвидим, по-достоверен, по-динамичен и подчинен на по-силно политическо управление, основано на обективни критерии и строги положителни и отрицателни условност и обратимост.

В съответствие със заключенията на Съвета от 25 март 2020 г., одобрени от членовете на Европейският съвет на 26 март 2020 г. Съветът [одобри] обща преговорна Рамка, като се вземат предвид гореспоменатите заключения, както и други релевантни. Заключенията на Съвета, подновения консенсус относно разширяването и установената практика, която ви представяме днес, отчита опита на минали разширения и текущи преговори за присъединяване, както и на развиващите се достижения на правото на ЕС, и отразява надлежно собствените достойнства и специфични характеристики на Северна Македония. Преговорите са насочени Северна Македония да приеме интегрално достиженията на правото на ЕС и да осигури пълното им изпълнение. Той включва подобрената методология за разширяване, което предвижда още по-силен акцент върху фундаменталните реформи в присъединяването. Следователно Северна Македония ще трябва напълно да приеме и приложи реформите в основните области на правовата държава, по-специално съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, основните права, укрепването на демократичните институции и реформа на публичната администрация, както и икономически критерии.

Специално внимание трябва да се отдаде на защитата и недискриминационното третиране на гражданите, които принадлежат към малцинствата или общностите. За да се гарантира необратимостта на напредъка в тези области и пълното и ефективно прилагане, напредъкът ще продължи да се следи отблизо от Комисията, която ще докладва редовно за това на Съвета.

Като се има предвид решаващото значение в целия процес на основните реформи, напредък основният клъстер ще определи общия темп на преговорите. Това ще позволи достатъчно време за установяване на необходимото законодателство, институции и солидни резултати от изпълнение преди приключването на преговорите. Скринингови доклади, които трябва да бъдат изготвени от Комисията, ще предостави съществени насоки, включително относно задачите, които трябва да бъдат разгледани в пътни карти, които ще бъдат приети от властите на Северна Македония.  

Като бъдеща държава-членка очакваме да се придържате към ценностите, изброени в член 2 от Договора за Европейския съюз, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и уважение към правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства. Освен това ЕС присъединяването предполага навременно и ефективно прилагане на цялото право на ЕС или на ЕС acquis, както е към момента на присъединяване. Съгласно засилената методология за разширяване, развитието на достатъчен административен и съдебен капацитет, като част от Основните принципи, е от ключово значение за изпълнението на всички задължения, произтичащи от членството.

По отношение на преводите на достиженията на правото на ЕС на македонски език, ЕС взема под внимание България и съответното намерение на Северна Македония да направи едностранна декларация относно македонски език 2.

Регионалното сътрудничество и добросъседските отношения остават основни елементи на процес на разширяване. Северна Македония трябва да продължи конструктивно да се ангажира с приобщаването регионално сътрудничество и укрепване на отношенията със съседните страни. Днес, припомняме важността на постигането на осезаеми резултати и прилагането, добросъвестно, двустранно споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договора за добросъседство с България.

В периода до присъединяването от Северна Македония ще се изисква постепенно да привежда в съответствие политики спрямо трети страни и позициите му в рамките на международни организации с политики и позиции, приети от Съюза и неговите държави-членки.

Нека също така припомним, че успоредно с преговорите за присъединяване, Съюзът и Северна Македония ще продължат диалога си с гражданското общество и културното сътрудничество, с цел да допринесат хора по-близо и осигуряване на подкрепата на гражданите за процеса на присъединяване. Ние очакваме Северна Македония точно и стратегически да съобщи за ползите и задълженията на процеса на присъединяване към обществеността, включително справяне с дезинформацията, в съответствие със своя проевропейски стратегически избор.

Преговорите за присъединяване, които откриваме днес, ще бъдат строги и взискателни. С решителност и ангажираност, ние сме уверени във вашата способност да го доведете до успех. Ние ще ви подкрепим във вашите усилия и с нетърпение очакваме да ви посрещнем като пълноправен член на Европейския съюз

Преговорна рамка

Преговорите за присъединяване ще се основават на член 49 от Договора за Европейския съюз (TEU) и съответно да вземе предвид всички съответни заключения на Европейския съвет, както и Съвместното изявление на членовете на Европейския съвет от март 2020 г., което одобрява засилената методология за разширяване, одновения консенсус относно разширяването, договорен от Европейският съвет от декември 2006 г. и заключенията на Европейския съвет от 1993 г, Копенхаген.

Разширената методология за разширяване има за цел да поднови процеса на присъединяване чрез което го прави по-предвидим, по-надежден, по-динамичен и подчинен на по-силна политическа управление, основано на обективни критерии и строги положителни и отрицателни условия, и обратимост.

Преговорите ще се основават на собствените заслуги на Северна Македония и темпът ще зависи относно напредъка на Северна Македония в изпълнението на изискванията за членство. В Комисията или, според случая, председателството ще информира редовно Съвета, така че Съветът да може постоянно да преразглежда ситуацията. ЕС от своя страна ще реши своевременно дали са налице условията за приключване на преговорите са били изпълнени; това ще бъде направено въз основа на доклад от Комисията, потвърждаващ изпълнение от Северна Македония на изискванията, изброени в точка 5.

По своята същност преговорите са отворен процес, чийто резултат не може да бъде гарантиран предварително. В областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, върховният представител на Съюза за външни работи и политика на сигурност отговаря, в тясна връзка с Държавите-членки и Комисията, когато е уместно, за проверка, отправяне на предложения в преговорите и редовно докладване на Съвета.

Разширяването следва да засили процеса на непрекъсната интеграция, в който Съюзът и нейните държави-членки са ангажирани. Трябва да се положат всички усилия за защита на сближаването и ефективността на Съюза. В съответствие със заключенията на Европейския съвет от декември 2006 г., подчертавайки важността, която ЕС може да запази и задълбочи своето развитието, темпът на разширяване трябва да отчита капацитета на Съюза да приемат нови членове, което е важно съображение в общия интерес и на двете страни.

Преговорите се започват на базата, която Северна Македония уважава и се ангажира в насърчаване на ценностите, на които се основава Съюзът, посочени в член 2 от ДЕС, а именно зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и уважението към правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства.

Напредъкът на преговорите ще се ръководи от напредъка на Северна Македония подготовка за присъединяване и насърчаване на икономическата и социална конвергенция. Този напредък ще бъде измерван по-специално спрямо следните изисквания:

– Копенхагенските критерии, които определят следните изисквания за членство:

• стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и зачитане и защита на малцинствата;

• наличието на функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкурентен натиск и пазарни сили в рамките на Съюза;

• способността да се поемат задълженията на членството, включително спазването на цели на политическия, икономически и паричен съюз и административния капацитет за ефективно прилагане достиженията на правото на ЕС (acquis).

– Процесът на стабилизиране и асоцииране, който остава общата рамка за отношенията със Западните Балкани до тяхното присъединяване.

– Изпълнението на задълженията на Северна Македония по Стабилизацията и Споразумението за асоцииране, както и напредъкът на Северна Македония в справянето с проблема ключови области, посочени в докладите на Комисията и Съвета.

С оглед на гореизложеното и по-специално ангажимента на Северна Македония към добросъседски отношения и по-тясно регионално сътрудничество, и важността за постигане на осезаеми резултати и добросъвестно прилагане двустранни споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договора за Добросъседски отношения с България от 2017 г. [както и двустранните протоколи да го приложи], в съответствие със Солунския дневен ред за Западните Балкани приета през юни 2003 г., Софийската декларация от май 2018 г. и Загребската декларация от май 2020 г. и Декларацията от Бърдо от октомври 2021 г., заключенията на Съвета относно процес на разширяване и стабилизиране и асоцииране от март 2020 г. и декември 2021 г. и други съответни заключения на Съвета.

В периода до присъединяването от Северна Македония ще се изисква постепенно да привежда в съответствие политики спрямо трети страни и позициите му в рамките на международни организации с политиките и позициите, приети от Съюза и неговите държави-членки. Подравняването на ОВППС ще да бъдат редовно наблюдавани през целия процес на преговори и насърчавани чрез редовен Диалог по ОВППС.

Същността на преговорите ще се проведе на междуправителствена конференция с участието на всички държави-членки, от една страна, и Северна Македония, от друга. Междуправителствена конференция ще се провежда най-малко веднъж годишно, след приемането на заключения на Съвета, като се вземат предвид годишния пакет на Комисията за разширяване, и когато е уместно. Междуправителствената конференция ще осигури политическо управление и форум за политически диалог относно процеса на реформи. Той също така ще направи равносметка на цялостното присъединяване процес и изложи индикация за предстоящата година какви клъстери/глави биха могли потенциално да бъдат отворени или затворени и възможни коригиращи мерки въз основа на състоянието на провеждане на реформи. Всички страни ще осигурят представителство в междуправителствената организация конференция на подходящо ниво. Процедурата и организацията на преговорите е посочено в приложение I.

Комисията ще се консултира систематично с държавите-членки по време на присъединяването процес. Държавите-членки могат да допринасят чрез наблюдение на място чрез своите експерти, пряк принос към годишния пакет за разширяване и секторен експертен опит.

За да се внесе динамика в процеса на преговори и да се насърчи взаимното обогатяване на усилия извън отделните глави, преговорните глави ще бъдат организирани по тематика клъстери. Тези клъстери обединяват главите/областите според по-широки теми  и ще позволи по-силен акцент върху основните сектори.

Разширената методология за разширяване осигурява още по-силен акцент върху реформите в основните области на процеса на присъединяване, както са изброени в параграф 4, който Северна Македония трябва напълно да приеме и приложи. Северна Македония трябва да гарантира, институции, управленски капацитет и административна и съдебна системи са достатъчно засилени с оглед ефективно прилагане на достиженията на правото на ЕС (acquis).

Предвид решаващото значение в целия процес на основните реформи, преговорите на основния клъстер ще бъде отворен първи и затворен последен. Това ще позволи достатъчно време за установяване на необходимото законодателство, институции и солидни резултати от изпълнение преди приключването на преговорите. Напредък по основните принципи, клъстерът ще определи общия темп на преговорите и ще бъде взет предвид за решението за отваряне или затваряне на нови клъстери или глави.

Ако Северна Македония постигне достатъчен напредък по приоритетите за реформи, договорени в преговорите, това трябва да доведе до:

по-тясна интеграция с Европейския съюз, чрез ускорена интеграция и „поетапно въвеждане“ към отделните политики на ЕС, пазара на ЕС и програмите на ЕС, за да се да разгърне потенциала на такава интеграция, по-специално чрез премахване на техническите бариери пред търговията, като същевременно се гарантират равни условия; Основен фокус трябва да се обърне на областите, в които страната кандидатка вече има капацитет и опит за износ за ЕС, и  области от взаимен стратегически интерес, където страната кандидатка има значителен интерес в производство, но трябва да отговаря на нормите и стандартите на ЕС (например производство на критични суровини материали), както и в области, където има огромен неизползван потенциал (напр. цифрови/зелена икономика).

Увеличаване на инвестициите и финансирането, включително засилване на предприсъединителната фаза съдействие в съответствие с приложимите законови разпоредби, правила и процедури и по-близо сътрудничество със съответните международни финансови институции за привличане на инвестиции и подкрепа; използването на финансиране от ЕС следва да създаде силно европейско предпочитание и на силна местна икономика чрез проекти, които се изпълняват, доколкото е възможно, от ЕС и местни предприятия, в пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС, включително правната рамка на съответните финансови инструменти и международните ангажименти на ЕС.

Северна Македония трябва да приеме резултатите от всички други преговори за присъединяване в този вид към момента на присъединяването си. Ще са необходими ясни ангажименти, за да се гарантира, че няма бъдеще държавата-членка е в състояние да блокира неправомерно присъединяването на други Западни Балкани кандидати, при условие че отговарят на критериите за присъединяване към Съюза.

След като преговорите по основния клъстер са отворени и след като Съветът е удовлетворен, въз основа на оценка на Комисията, че началните критерии за други клъстер или клъстери са изпълнени, Съветът, действайки с единодушие, ще вземе решение отварянето на този клъстер или тези клъстери (покриващи всички свързани глави) със затваряне критериите, които се задават за всяка глава поотделно. Преговорите за всеки клъстер ще следователно да бъде отворена като цяло, като всички глави в клъстера се отварят едновременно.

Процедура и организация на преговорите:

1. Председателство

В съответствие с практиката при двустранните преговори между две делегации, всяка водена от свой представител, въпросът за избор на председател на Междуправителствената конференция не възникват.

Практическата работа по председателството на заседанията ще се изпълнява от председателя на Съюза, делегация в качеството й на ръководител на делегацията домакин.

2. Цел на срещата

Междуправителствената конференция ще осигури политическо управление и форум за политически диалог относно процеса на реформи.

Всички страни ще осигурят представителство в Междуправителствената конференция на съответната ниво.

3. Честота на срещите на министерско и заместническо ниво и създаване на работни групи. Ще има поне едно заседание за период от дванадесет месеца на министерско ниво, като честотата може да бъде коригирана, ако е необходимо, включително допълнителни срещи на ниво заместник.

Преговорите ще останат централизирани на министерско и заместник-равнище. Създаването на работни групи не следва да се предвиждат, освен за да отговарят на обективните изисквания на преговорите. Всички такива работни групи ще работят под ръководството на депутатите, на  базата на изрично техническо задание и в съответствие с конкретен график.

Място за провеждане на срещите

Срещите ще се провеждат в Брюксел, но през април, юни и октомври всякакви министерски срещите ще се проведат в Люксембург. При изключителни обстоятелства могат да се провеждат срещи чрез видеоконферентна връзка.  


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Има ли поле за сформиране на правителство?
Покажи резултати Скрий резултати