Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Мрежата
  3. Осъществена ли е злоупотреба с власт и съмнителни документни процедури от Министерството на икономиката?

Мрежата

Осъществена ли е злоупотреба с власт и съмнителни документни процедури от Министерството на икономиката?

Снимка:

Източник: zonanews.bg

На 11 май 2021 г. гражданинът Кирил Петков входира документи в Българска народна банка (БНБ) с, което иска одобрение на нови членове на Надзорния съвет на Българска банка за развитие АД (ББР). На тази дата той все още е гражданинът Кирил Петков, а не министър на икономиката. Указът на Румен Радев за назначаване нa служебното правителство влиза в сила ден по-късно - на 12 май същата година. В приложенията на искането съществуват и цитирани документи за взети решения от действащия Надзорен съвет, които по същество не са взети и гласят, че новият предложен състав на надзорния и управителен съвет са минали през процедура за подбор и са утвърдени.

БНБ, констатирайки тези разминавания в документите и невярното им съдържание, излиза със следното прессъобщение:

„На 11 май 2021 г. – ден преди датата на назначаване на служебното правителство на Република България съгласно указа на президента – в БНБ постъпиха искания от господин Кирил Петков за предварително одобрение за членове на надзорния съвет на ББР по Наредба № 20 на БНБ за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (Наредбата) и от господин Стамен Янев, председател на надзорния съвет на ББР, за предварително одобрение за членове на управителния съвет на ББР по Наредбата“.

На 12 май 2021 г. Кирил Петков е назначен за служебен министър на икономиката. Същият придобива юридическата възможност да упражнява правата в капитала на ББР. Съгласно Закона за ББР, както и разпределението от Министерския съвет, министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата в капитала на ББР. Тъй като вече банката е еднолично акционерно дружество, държавата чрез министъра на икономиката може да решава въпроси от компетентността на общото събрание, които се оформят в протокол. Протоколите са официални документи на министерството на икономиката, които се извеждат и сканират в официална деловодна система с номер, печат и дата.

Видно от Търговския регистър всички документи, с които Кирил Петков като министър на икономиката се е произнесъл в качеството си на собственик, нямат реквизити на официални документи. По-конкретно - те не са на бланка на Министерството на икономиката, нямат номер от деловодната система, нямат номер от регистър, каквото е изискването на Търговския закон, респективно нямат и печат. Така се оказва, че официалните документи, касаещи търговска банка в България не отговарят на правилата за документооборот в администрацията, не отговарят на Търговския закон и биха могли да поставят под съмнение тяхната автентичност.

Пример - със заявление А № 20210607161814 с доста по-ранна дата е представен протокол на министъра на икономиката за освобождаването на Велина Бурска и Митко Симеонов, без да са налице цитираните по-горе реквизити. Заявлението в търговския регистър е от 7 юни, а протоколът без печат и номер гласи, че е от 27 май. Впоследствие, със заявление А № 20210624182623 в Търговския регистър е въведено ново заявление за назначаване на нов състав на Надзорен и Управителен съвет на ББР, като протоколът за произнасяне отново няма необходимите административни реквизити -  няма печат и бланка на Министерството на икономиката, като същият е с дата 22 юни.

Следва жалба и спиране на регистърното производство от съда и безпрецедентни обвинения от страна на Кирил Петков към независимия български съд, с което са нарушени устоите на демокрацията и независимостта на властите, разписана в Конституцията на Република България.

След няколко решения на съда със заявление № 20210628030255 пред Търговския регистър от 28 юни отново е заведено заявление за назначаване на нов състав на управителния и надзорния съвет.

Тук следва да се отбележи, че актовете на съда за спиране на предходните вписвания в Търговския регистър са обявени на 25 юни. Впечатляващото е, че протоколът, с който се произнесъл Кирил Петков е от 23 юни, което говори , че той вече твърдо вероятно да е използвал качествата си на екстрасенс и да е прогнозирал актовете на съда или означава, че протоколът е антидатиран, на който е посочена дата 23 юни.

Това съмнение е породено именно от факта, че не се спазват правилата за документооборот и официалните документи не се поставят на бланка, не се извеждат и сканират в Министерството на икономиката и не се подпечатват с официалния печат министерството. Следва нов акт на съда за спиране на регистърното производство, който е обявен на в търговския регистър на 30 юни 2021 г. Следва ново искане към търговския регистър с входящ номер А №20210701003008 от 1 юли.

Към заявлението е приложен Протокол на държавата подписан от представляващия Кирил Петков. Протоколът е с дата 25 юни 2021 г., което означава, че Кирил Петков е твърде вероятно отново да е използвал своите екстрасензорни възможности, за да предвиди действията на съда. Или отново става дума за антидатиране на документи, които всъщност не се знае дали са официални, тъй като отново не са на бланка на управляваното от него ведомство, нямат номер от деловодната система на министерството, нито номер от регистър, каквото е изискването на Търговския закон, нито печат на министерството на икономиката.

От изложеното възникват въпроси към МВР и правоохранителнителните органи:

1.    Ще бъде ли проверен Кирил Петков за подписването на съмнителни документи, касаещи действаща търговска банка в България.

2.    Под заплаха ли е банковата и финансова сигурност на страната, ако се окаже, че са подписвани неистински и антидатирани документи за банки и финансови институции?

3.    Съществуват ли други документи касаещи финансови решения на държавата, които не се извеждат като официални такива и може да създадат рискове за държавата?

4.    Осъществено ли е документно престъпление по смисъла на чл. 308 от Наказателния кодекс?

5.    Осъществен ли е натиск върху Агенцията по вписванията и днес ще е налице вписване на новите състави на Надзорния съвет и на Управителния съвет на ББР въпреки нещата описани по-горе?  

 


Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още