Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. КЕВР прие доклада на столичната топлофикация, няма нарушения

Общество

КЕВР прие доклада на столичната топлофикация, няма нарушения

Снимка:

Правилно са изготвени сметките на потребителите

Комисията за енергийно и водно регулиране/КЕВР/ прие доклада от извънредната проверка на „Топлофикация София“ ЕАД във връзка със сигнали на клиенти на дружеството за високи сметки за топлинна енергия за м. ноември 2020 г. Проверката беше назначена на 17.12.2020 г. от председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов, в изпълнение на разпореждане на Върховна административна прокуратура, в което бяха цитирани твърдения  от медийни изяви и публикации за „нерегламентирано увеличение цените на отдаваната топлоенергия от доставчика“.

КЕВР изиска  от  „Топлофикация София“ ЕАД, разгледа и анализира огромни по обем масиви данни за произведена, отчетена в абонатните станции и фактурирана топлинна енергия за м. ноември 2019 г. и м. ноември 2020 г., включително данни за прилаганата цена, информация за факторите, които участват при формиране на месечните фактури на клиентите, профила на клиентите на дружеството, броя на постъпили жалби за начислена топлинна енергия за м.  ноември 2020 и др.

Установени са повишени количества общо произведена, отпусната, разпределена и фактурирана топлинна енергия за м. ноември 2020 г., в сравнение със същия месец на 2019 г.

Дружеството е фактурирало цена на топлинната енергия за м. ноември 2020 г., съгласно  утвърдената с  Решение №  Ц-28 от 01.07.2020 г. на КЕВР, в размер на  82,09 лв./MWh без ДДС.

За периода е регистрирана по-ниска с 4,3 0С  средномесечна температура в сравнение с м. ноември 2019 г.  (по данни на НИМХ).

Сметките на абонатите са обективно по-високи, защото над 95% от битовите клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД са избрали месечните им фактури да се изготвят на база прогнозно потребление за съответния имот. Само 4,7 % от битовите клиенти в гр. София са заявили реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение. Начислената им топлинна енергия съответства на отчетената такава в абонатните станции за отчетния период. Проверката установи тенденция за намаляване на броя клиенти с реален месен отчет, който за м. ноември 2019 г. е представлявал 6,4%. Данните показват липса на интерес от страна на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД  да заплащат ежемесечно реалната си консумация.

От подадените общо 35 бр. жалби, 34 бр. са от битови клиенти, чиито месечни фактури се изготвят въз основа на прогнозно начислени количества топлинна енергия и едно възражение от небитов клиент, с реален месечен отчет.

Част от жалбоподателите са отнесли възраженията си и към лицата по чл. 139б, ал. 1 от ЗЕ (фирмите за дялово разпределение), като последните са  ги определили като неоснователни. В 29 бр. от имотите, след отчет на уредите за дялово разпределение, и след приспадане на суми във връзка с понижената със задна дата цена на природния газ, клиентите са дължали доплащане за реално потребената през отчетен период 01.05.2019 г. – 30.04.2020 г. топлинна енергия.         

„Налага извода, че клиентите, които са подали възражения срещу начислена топлинна енергия и съответно сума за м. ноември 2020 г., са с прогнозни месечни фактури. Част от тези клиенти не са се информирали за принципите на дялово разпределение на топлинната енергия, за начина на формиране на прогнозните им месечни начисления, не са отчели коректно факторите, които пряко или косвено влияят върху месечните им задължения“, коментират експертите на КЕВР. Те отчитат, че клиентите на не проявяват интерес и инициатива да заявят реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение, с което би отпаднало в голяма степен и подозрението за спекулативно формирани месечни сметки.

Предвид установеното от проверката повишено потребление на топлинна енергия през м. ноември 2020 г., Комисията  даде задължително предписание на „Топлофикация София“ ЕАД  да извърши преглед на настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при установена необходимост да се прецизират.

Предписанието е във връзка с подобряване качеството на предоставяната услуга и за оптимизиране на ефективността на топлоснабдяване и има косвено отношение към сметките на клиентите.  


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още