Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Мултимедия
  3. Редовна сесия на Столичен общински съвет - 25.04.2024г.

Мултимедия

Редовна сесия на Столичен общински съвет - 25.04.2024г.

Редовна сесия на Столичен общински съвет - 25.04.2024г. - Tribune.bg
Снимка:

                                                                  ДНЕВЕН РЕД:

 

 1.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3188/11.04.2024 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.

Докл. Васил Терзиев

 2..Доклад вх.№ СОА23-ВК66-11620/53/11.04.2024 г. относно изменение на План за действие на общинските концесии на Столична община за периода 2022-2027 година.

Докл. Васил Терзиев

3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4835/68/17.04.2024 г. относно приемане на отчет за изпълнение на дейностите на Общинския годишен план за младежта за 2023 година.

Докл. Васил Терзиев

4.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-608/18/15.04.2024 г. относно допълнение на Приложение № 2/А към Решение № 17 по Протокол № 5 от 07.03.2024 г. на Столичен общински съвет (СОС) за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти за индивидуално ползване по реда и при условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) .

Докл. Надежда Бобчева

5.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-420/9/15.04.2024 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на територията на район „Панчарево“.

Докл. Надежда Бобчева

6.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3452/17.04.2024 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения по Програма „София спортува“ в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет.

Докл. Яна Генова

7.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3453/17.04.2024 г. относно утвърждаване на Годишен план на подпрограма „Спортна столица“ за 2024 г. в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет за приемане на Програми за изпълнение на Общинска стратегия „София спортува“.

Докл. Яна Генова

8.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3454/17.04.2024 г. относно обявяване на сесия по Програма „София – град на младите и активните“ за набиране на проектни предложения за 2024 г. и реализиране на проекти от 2021 г.

Докл. Яна Генова, Димитър Шалъфов

9.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3455/17.04.2024 г. относно приемане на Правила за реализиране на Подпрограма за развитие на детско – юношеския спорт за 2024 г. и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения  в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет.

Докл. Яна Генова, Димитър Шалъфов

10.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5886/18.04.2024 г. относно предложение за поставяне на произведение на изкуството, художествен елемент, представляващо и възпоменателен знак: скулптура „Сърцето пътува“ на твореца проф. Курт Гебауер, художествен скулптурен синтез в памет на Вацлав Хавел на площад „Вацлав Хавел“, в ПИ 68134.106.84, публична общинска собственост, гр. София, район „Средец“.

Докл. Яна Генова, Трайчо Трайков

11.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3459/17.07.2024 г. относно приемане на Методология на Граждански бюджет на София.

Докл. Иван Василев

12.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-2987/04.04.2024 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община за 2023 г.

Докл. арх. Здравко Здравков

13.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3104/10.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ ІХ-639,493-„за жилищно строителство”, кв.35, м. „с. Локорско”, район „Нови Искър”-СО.

Докл. арх. Здравко Здравков

14.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3122/10.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5597.163 и 11884.5597.164 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войнеговци, район „Нови Искър“-СО за създаване на нови УПИ IV-163-„за жилищно строителство“ и нов УПИ V-164-„за жилищно строителство“ от кв. 27а;  План за улична регулация за нова улица по о.т.79к(нова) - о.т.79л(нова), м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.

Докл. арх. Здравко Здравков

15.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3125/10.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „с. Мало Бучино“, кв. 7, УПИ XXIX-156, 153, за създаване на нов УПИ XL-2027 „за ЖС“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 46721.3851.2027, което води до изменение на общата граница със съседен УПИ XXV-294, образуване на нов остатъчен УПИ XXIX-156,153 и изменение на плана за улична регулация при о.т.36б за продължаване на задънена улица по нови о.т.36в до о.т.36г, район „Овча купел“ на Столична община.

Докл. арх. Здравко Здравков

16.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3156/11.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5596.13 и 11884.5596.14 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войнeговци, район „Нови Искър“-СО за образуване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ)  ХІV-13,14-„за жилищно строителство“, ХV-13,14-„за жилищно строителство“ и ХVІ-13,14-„за жилищно строителство“ от кв. 25;  План за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.18и –  о.т. 79к(нова) – о.т.79и; м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.

Докл. арх. Здравко Здравков

17.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3159/11.04.2024 г. относно одобряване на ПУП – изменение на плана за улична регулация при о.т.118 по плана на м. „с. Герман“ и на улица от о.т.334 през о.т.334а (нова) до о.т.335 по плана на м. „с. Герман-Терасите”; План за улична регулация за: нова улица от о.т.118 - о.т.314-о.т. 315 до о.т.316; нова улица от о.т.299 - о.т.300 - о.т.316 - о.т.301 - о.т.302 до о.т.278; нова улица от о.т.278 - о.т.276 – о.т.276а - о.т.269 – о.т.269а- о.т.319 - о.т.254 - о.т.270 - о.т.271 - о.т.272 - о.т.273 - о.т.274 - о.т.262 - о.т.275 - о.т.284 - о.т.290  - о.т.291 - о.т.292 - о.т.293 - о.т.294 - о.т.295 - о.т.296 - о.т.297 до о.т.334а; нова улица от о.т.284 - о.т.258 – о.т.318; нова задънена улица  от о.т.258 - о.т.259 - о.т.260 до о.т.261; нова улица от о.т.318 - о.т.317 - о.т.250 - о.т.251 - о.т.252 - о.т.253 до  о.т.255; нова задънена улица от о.т.269а до о.т.277; План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6508.218, 14831.6508.219, 14831.6508.2335, 14831.6508.308 и 14831. 6508.309 за създаване на нови УПИ I-218 „за ЖС“, УПИ II-2335 „за „ЖС“, УПИ III-219 „за ЖС“ в нов кв. 8, УПИ IV-308,309 „за ЖС“ в нов кв. 7, м. „с. Герман-Терасите“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ-части Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация (ВиК) и Вертикално планиране (ВП).

Докл. арх. Здравко Здравков

18.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3160/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ)   за поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 68134.1007.883, 68134.1007.884, 68134.1007.1930 и  68134.1007.1931 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на район „Триадица“ за създаване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-884,1930-„ за жилищно строителство“, VІІ-1930-„за жилищно строителство“,  VІІІ-1930,1931-„за жилищно строителство“ и ІХ-883,1931-„ за жилищно строителство“ от кв.113, м. ,,Кръстова вада“; план за улична регулация (ПУР) на нова задънена улица по о.т.244в(нова)  – о.т.244г(нова);  изменение на плана за улична регулация при о.т.244а  за отваряне на новата задънена улица, район „Триадица“-СО.

Докл. арх. Здравко Здравков

19.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3185/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 44063.6213.4236 по КККР,  изменение на плана за улична регулация и създаване на нова улица, м. „Орлова круша с. Лозен“, район „Панчарево“.

Докл. арх. Здравко Здравков

20.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3186/11.04.2024 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ИПРЗ за УПИ XIV-4283,4285 „за ЖС“ в кв. 18, м. “с. Кривина“, район ,,Панчарево”.

Докл. арх. Здравко Здравков

21.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3187/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-изменение на  план за регулация на пешеходна алея между квартали 25 и 25а и контактен УПИ II-общ., кв. 25а м. „с. Железница“ район „Панчарево“.

Докл. арх. Здравко Здравков

22.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3190/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 02659.2235.104 по КККР, за създаване на нови УПИ XV-104 „за ЖС“, XVI-104 „за ЖС“, XVII-104 „за ЖС“, XVIII-104 „за ЖС“ и XIX-104 „за ЖС“ от кв. 16, и нов УПИ XXVIII-104 „за ЖС“ от кв. 11, и свързаното с това изменение на контактен УПИ XI-987, кв. 11; изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIV-276, относно ПИ с идентификатор 32216.2330.24 по КККР, за създаване на нови УПИ XIV-24 „за ЖС“ и УПИ XXIX-24 „за ЖС“; изменение на план за улична регулация (ИПУР) по о.т. 66 – о.т. 66а(нова) – о.т. 72; о.т. 72 – о.т. 72а(нова) – о.т. 72б(нова) - о.т. 5б – о.т. 5в; о.т. 72 – о.т. 80 – о.т. 79; отпадане на задънена улица от о.т. 5а до о.т. 16 и създаване на алея между новообразувани УПИ XIV-24, УПИ XXIX-24 и УПИ XI-987 (контактен) от кв. 11, м. „в.з. Бели брег“, район „Банкя“.

Докл. арх. Здравко Здравков

23.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3191/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план-изменение на  плана за регулация за одобряване на нов УПИ I-395,425,426, кв. 108, м. „Бул. Сливница- Люлин-9 мр”, район „Люлин”

Докл. арх. Здравко Здравков

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-5626/2/11.04.2024 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи (ЕСМ) на „А1 България“ ЕАД и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Съобщителни мрежи“ от отклонение от с. Лозен до „Резиденшъл Парк Лозен“, с. Лозен, район ,,Панчарево” и одобряване на задание.

Докл. арх. Здравко Здравков

25.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3189/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 55419.6701.366 - нов УПИ XXI-366 „за ЖС”, кв. 21А и план за улична регулация на улица от о.т. 141б до о.т. 141в, м. „Детски град-Панчарево”, район „Панчарево”.

Докл. арх. Здравко Здравков

26.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3200/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-кабел 20 kV за захранване на трафопост и ППС 1153 на „ЦЕТИН България“ ЕАД в ПИ с идентификатор 56624.7206.177 по КККР на с. Плана.

Докл. арх. Здравко Здравков

27.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3209/11.04.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 80409.5826.17 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Чепинци за образуване на нов УПИ ІІІ-17-„за жилищно строителство“ от кв. 106а; план за улична регулация (ПУР) за нова улица  по о.т.154л – о.т.5д(нова) – о.т.5г(нова) – о.т.5в(нова) – о.т.5б(нова); изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улична регулация по о.т.276а – о.т.5а – о.т.5б(нова), м. „с.Чепинци”, район „Нови Искър“-СО.

Докл. арх. Здравко Здравков

28.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3213/11.04.2024 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в участъка от о. т. 116 до о.т. 106; от о.т. 106 – о.т.107- о.т. 14 – о.т. 13; от о.т. 105- о.т. 104- о.т. 103- о.т. 102- о.т. 101- о.т. 100А- о.т. 100, от о.т. 37 до о.т. 203 и от о.т. 106 до о.т. 117; ИПР на прилежащи кв. 20, кв. 83, кв. 25, кв. 83а, м. „Северен парк“, район „Надежда“ и район „Връбница“ и ПЗ за нов УПИ IV-1275 „за ЖС“, кв.25, местност „Северен парк“, район „Надежда“.

Докл. арх. Здравко Здравков

29.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3214/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55419.6701.3170 по КККР за образуване на нов УПИ V -3170 „за ЖС“, м. „кв. Детски град“, кв.22 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.300а и о.т.300б за промяна на профила на улицата, район „Панчарево“.

Докл. арх. Здравко Здравков

30.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3219/12.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 35239.6110.43, 35239.6110.46, 35239.6110.47, 35239.6110.48, 35239.6110.42, 35239.6110.49 и  35239.6110.50 по КККР на с. Казичене за създаване на нови УПИ X-43,46,47,48 ,,за складове и офиси“ и УПИ XI-42,49,50 ,,за складове и офиси“, кв. 1б, м. ,,с. Казичене – стопански двор“ и изменение на плана за улична регулация при о.т.26и за продължаване на улицата от о.т.26и до о.т.26м(нова), район „Панчарево”.

Докл. арх. Здравко Здравков

31.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3220/12.04.2024 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР), м. „Изток - изток част I и част II”, кв. 60, УПИ III-555 „за ЖС“ за ПИ с идентификатор 68134.801.555 с (проектен УПИ III-555,556), район „Изгрев”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Изток-Изток част I и част II“ в граници: улица от о.т.97 през о.т. 88 -о.т. 89 - о.т. 7 до о.т. 2; улица от о.т. 2 през о.т. 3 - о.т. 4 -о.т. 5- о.т. 28 -о.т. 154 - о.т. 161- о.т. 159 - о.т. 158 до о.т. 160; улица от о.т. 160 - о.т. 220а до о.т. 220; южна граница на УПИ I-за озеленяване от кв. 92б; улица от о.т.216б през о.т. 216а - о.т. 216 до о.т. 210; улица от о.т. 210 през о.т. 199 - о.т. 194 -о.т. 194а до о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а до о.т. 125а; улица от о.т 125а до о.т. 125; улица от о.т. 125 през о.т. 121 - о.т. 109 - о.т. 105 - о.т. 103- о.т. 98 до о.т. 97, одобрен с Решение № 241 по протокол № 38 от 16.04.2009г. на Столичния общински съвет.

Докл. арх. Здравко Здравков

32.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3223/12.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 04234.6964.16 по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево” за създаване на нови  УПИ XXXVIII-16 “за жс“, УПИ XXXIX-16 “за жс“, УПИ XL-16 “за жс“, УПИ XLI-16 “за жс“, УПИ XLII-16 “за жс“ и УПИ XLIII-16 “за жс“, кв. 13А, изменение на план за улична регулация на улица между о.т.750a и о.т.750 за създаване на нова задънена улица от о.т.612л (нова) до о.т.612м (нова), м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“.

Докл. арх. Здравко Здравков

33.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3158/11.04.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ XVIобщ. и УПИ XVII-„за хотел“ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.508.1765 по КККР, кв. 27, м. „Орландовци-Малашевци“ – част изток, район „Сердика“ и свързаното с това изменение на уличната регулация от о.т.665 до о.т.670 за създаване на нова задънена улица по о.т.669а до о.т.669б, както и изменение в общите граници с контактни УПИ IV-862, УПИ V-861, УПИ VI-860, УПИ VII-859.

Докл. арх. Здравко Здравков

34.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3501/18.04.2024 г. относно промени в персоналния състав на постоянните комисии към Столичния общински съвет, в състава на СУСОПФ и в състава на областния съвет за развитие на Област София.

Докл. Цветомир Петров, Бойко Димитров, Борис Бонев

35.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3484/18.04.2024 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост върху имот с КИ 02659.2200.1 и площ 379 643 м2 – държавна публична собственост, находящ се в район “Банкя“, ул. "Калиманци" № 33, с отреждане за “За друг обществен обект, комплекс”.

Докл. Борис Бонев, Стефан Спасов

36.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3486/18.04.2024 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на правото на собственост върху имоти – публична държавна собственост, част от капитала на “Национален дворец на културата - конгресен център София” ЕАД, за стопанисване, ремонт и ползване по предназначение на двата подземни гаража.

Докл. Борис Бонев

37.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3493/18.04.2024 г. относно предприемане на действия за безвъзмездно придобиване от Столична община на имоти държавна собственост, част от пътната инфраструктура до основни туристически центрове в Природен парк Витоша – м. „Алеко“ и м. „Златните мостове“.

Докл. Димитър Петров, Цветелина Симеонова-Заркин, Христо Копаранов

38.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3497/18.04.2024 г. относно осигуряване на функционален публичен достъп до чешмите на столицата.

Докл. Цветелина Симеонова-Заркин, Бойко Димитров, Димитър Петров

39.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3482/18.04.2024 г. относно реализиране на изложба и практическо ателие "Мозайка от рисунки, думи, материали" и осигуряване на пълноценно участие на столичните детски градини и начални училища в културния календар на града.

Докл. Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Шалъфов

40.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-1584/22.02.2024 г. относно създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералите извори на територията на Столична община.

Докл. Вили Лилков, Ивайло Йонков, Иван Сотиров

41.Доклад вх.№ СОА24-МЦ29-128/2/02.04.2024 г. относно даване съгласие на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да достави и изгради със собствени средства мълниезащитна заземителна уредба и мълниеприемник - дълготраен материален актив.

Докл. Ваня Григорова, д-р Антон Койчев, д.м., Иван Василев

42.Доклад вх.№СОА23-МЦ29-559/1/17.04.2024 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска.

Докл. Ваня Григорова, д-р Антон Койчев, д.м., Иван Василев

43.Доклад вх.№СОА23-МЦ29-558/3/17.04.2024 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, чрез непарични вноски.

Докл. Ваня Григорова, д-р Антон Койчев, д.м., Иван Василев

44.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5533/12.04.2024 г. относно откриване на процедура по преобразуване чрез сливане на 142 ОУ „Веселин Ханчев“ и 203 ПЕГ „Св. Методий“, находящи се в училищна сграда с административен адрес, гр. София, район „Красно село“, ул. „Пчела“ № 21 в 142 Средно езиково училище „Веселин Ханчев“.

Докл. Цвета Николаева, Борис Бонев

45.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5281/1/16.04.2024 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектиране и изграждането на нова сграда за детска градина с възможност за обособяване на четири групи – две яслени и две градински в с. Негован, район „Нови Искър“.

Докл. Владислав Владимиров

46.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3457/17.04.2024 г. относно поставяне на паметна плоча на професор Снежина Танковска, театрален режисьор и педагог.

Докл. Веселин Калановски, Мирослав Боршош

47.Доклад вх.№ СОА23-НЦ62-998/1/14.03.2024 г. относно преименуване на улици в район Люлин с имената на основателите на ротарианското движение в България и на защитници на българските евреи в годините на Втората световна война с имената: „Стойчо Мошанов“, „Патриарх Кирил“, „Професор Стефан Ватев“, „Марко Рясков“, „Генчо Стайнов“, „Инж. Георги Атанасов“, „Български праведници“, „Инж. Цвятко Кадийски“, „Иван Балабанов“, „Митрополит Неофит Видински“ и „Професор Любен Божков“.

Докл. Вили Лилков

48.Питане вх.№ СОА24-ВК66-2597/25.03.2024 г. от Вили Лилков - общински съветник до кмета на Столична община – Васил Терзиев относно Състоянието на системата за третиране на отпадъци на Столична община.

Отговор по т. 48

 

                                                        ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

 

1.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3587/23.04.2024 г. относно безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на право на собственост върху недвижими имоти, находящи се в район „Подуяне“, район „Красна поляна“ и район „Средец“.

Докл. Васил Терзиев, Цветомир Петров, Димитър Шалъфов, Прошко Прошков

2.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3562/22.04.2024 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да извърши закупуване и подмяна на студена глава на апарат за магнитно-резонансна томография, представляващ дълготраен материален актив.

Докл. Ваня Григорова, д-р Антон Койчев, д.м.

3.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3433/17.04.2024 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност.

Докл. Димитър Вучев, Анна Стойкова, Красимир Гълъбов, Прошко Прошков, Ваня Григорова, Карлос Контрера

4.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-11562/22.12.2023 г. относно осигуряване на общински транспорт за посещение в общински обекти на ученици в общинските училища на територията на Столична община.

Докл. Анна Стойкова, Димитър Вучев

5.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3458/17.04.2024 г. относно поставяне на паметна плоча на Юлия Огнянова, театрален режисьор и педагог.

Докл. Веселин Калановски, Мирослав Боршош


Последвайте ни в Google News

 

Етикети СОС, сесия
Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Има ли поле за сформиране на правителство?
Покажи резултати Скрий резултати