Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. СЕМ ограничава Russia Today и Sputnik в България

Общество

СЕМ ограничава Russia Today и Sputnik в България

СЕМ ограничава Russia Today и Sputnik в България - Tribune.bg
Снимка:

Решението беше взето на извънредно заседание

На извънредно заседание на 01 март 2022 година, Съветът за електронни медии прие с мнозинство от 4  гласа решение за временно ограничаване на препредаването на аудиовизуални медийни услуги на територията на Република България на Russia Today и нейните производни, както и на Sputnik и производните й. Решението на Съвета е изпратено на Комисията по регулиране на съобщенията за предприемане на действия  по компетентност.

Ето и целия текст:

Р Е Ш Е Н И Е No РД-05-15

1 март 2022 г.

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 1 март 2022

г., като взе предвид:

- грубото нарушение на международното право от страна на Руската федерация

и посегателството върху териториалната цялост чрез военна интервенция срещу

Република Украйна;

- предприетите в рамките на Европейския съюз ограничителни мерки в отговор

на кризата в Украйна, включително и оповестените в изявление на председателя на

Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от 27 февруари 2022 г. мерки за забрана на

руските програми Russia Today и нейните производни и Спутник и производните;

- заявената в Декларация от 24 февруари 2022 г. на 47 Народно събрание на

Република България подкрепа за партньорите и съюзниците на България в Европейския

съюз и НАТО при обсъждането на пакет от мерки, включително санкции, с цел

деескалация на конфликта;

- предложенията от Министерство на външните работи на Република България

за предприемане на координирани ограничителни мерки спрямо Руската федерация, вкл.

но не само по отношение на руската пропаганда и дезинформацията – обща забрана за

функциониране в целия ЕС на телевизия Russia Today, както и на руската агенция

Sputnik, в т.ч. излъчване, публикуване и т.н.;

- предвидената в Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони,

подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до

предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните

медийни услуги) свобода на държавите-членки да предприемат всякакви мерки, които те

смятат за подходящи с оглед на аудиовизуалните медийни услуги, които произлизат

от трети страни, и които не отговарят на условията, определени в член 2 (преамбюл 54);

- предвидената в Конвенцията за трансгранична телевизия възможност, ако

предполагаемо нарушение има явен, сериозен и тежък характер, така че да поражда

важни обществени въпроси и засяга разпоредбите, свързани с чл. 7, т. 1 (но не само),

приемащата страна да може да прекрати временно препредаването на съответната

програма;

- предвидената в Закона за радиото и телевизията забрана медийните услуги да

подбуждат към насилие или омраза, насочени към група лица или член на група, въз

основа на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата на основните права на

Европейския съюз;

- препредаването на територията на страната от предприятия по смисъла на

Закона за електронните съобщения, осъществяващи електронни съобщения чрез кабелни

и спътникови електронни съобщителни мрежи, на чуждестранни програми с руски

произход или близки до настоящото правителство на Руската федерация, които могат да

2

разпространяват съдържание, подбуждащо към омраза, дезинформация, дискриминация,

нетолерантност, за да оправдаят военните действия срещу Украйна,

намира за целесъобразно да постанови решение, с което да допусне временно

ограничаване препредаването на програми Russia Today и производните ѝ и на Спутник

и производните на територията на Република България.

С цел защита на важни държавни и обществени интереси, свързани с избягване

разпространението на дезинформация по повод военната интервенция срещу Украйна,

както и съдържание, което подбужда към омраза и дискриминация и което може

да застраши сигурността и обществения ред в страната, и с оглед защита на обществения

интерес, свързан с предоставяне на безпристрастна информация за събития от общ

интерес, СЕМ допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 8, ал. 2 от

Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 24, т. 2 от Конвенцията за

трансгранична телевизия, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния

кодекс Съветът за електронни медии

Р Е Ш И:

Временно ограничава препредаването на територията на Република България на

аудио-визуални медийни услуги (телевизионни програми) Russia Today и производните,

както и на Спутник и производните.

Разпорежда предварително изпълнение на решението.

Настоящото решение да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията

за предприемане на съответните действия по компетентност.

Решението да се оповести чрез Българска телеграфна агенция.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от оповестяването му пред

Административен съд – София област.

БЕТИНА ЖОТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети