Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Връщат маските на закрито в София

Общество

Връщат маските на закрито в София

Връщат маските на закрито в София - Tribune.bg
Снимка:

 

Нови мерки срещу разпространението на COVID-19 в София. От 4 август маските на закрито стават задължителни. Въвежда се дистанция от 1,5м. на открито.Това става ясно от нова заповед на столичното РЗИ

„Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните средства за обществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита), железопътни гари, автогари, летище София, метростанции, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба“, се посочва в заповедта.

„Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от  1,5 м.“, се посочва още в документа.

Ето и целия документ:

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с навлизане в Етап 2 от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

 Н А Р Е Ж Д А М:

 I.Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област София-град за 30 (тридесет) дни, считано от 04.08.2022 г., както следва:

1. Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните средства за обществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита), железопътни гари, автогари, летище София, метростанции, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

2. Изключение от задължението по т. 1 се допуска за:

а) деца до 6 годишна възраст;

б) персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, игралните зали и казината.

в) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

г)участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

д) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

е) при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

3. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

4. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на

противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция;

б)недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете;

г)създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност –  носене на защитна маска за лице;

5. При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да създават възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или установят работно време с променливи граници или работа на смени, вт.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер, освен мерките по т. 4 –  5, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

7. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

8. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

9.Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID - 19 и отстраняване на персонала от  работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

10. Ограничаване на свижданията в лечебни заведения за болнична помощ и в хосписите. Допускат се само свиждания при пациенти с престой над 5 дни-по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19.

11. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция 1,5 м. и носене на защитна маска за лице.

 12. Противоепидемичните мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София-град.

II. Заповед № РД-01-226/18.07.2022 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-01-226

1/22.07.2022 г. на директора на Столична РЗИ се отменя.

III. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община, на министъра на вътрешните  работи, на областния управител на област София - град – за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област София - град.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София- град по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

02.08.2022 г.

X

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ Директор на СРЗИ

 

 

 

 


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Правилно ли е решението за отпускане на великденски добавки за най-бедните пенсионери?
Покажи резултати Скрий резултати