Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. „Булгаргаз“: Обект сме на безпрецедентна атака

Парите

„Булгаргаз“: Обект сме на безпрецедентна атака

Снимка:

„Булгаргаз” е обект на безпрецедентна и непочиваща на факти атака и дезинформационна кампания”. Това обявяват от компанията в разпространена позиция до медиите.

От там обясняват още, че нападките срещу компанията са излезли извън пределите на нормалната обществена дискусия и преминават границата на некомпетентността до степен, в която създават съмнения за злонамереност.

„С действията си в периода от 2015 г. досега, „Булгаргаз“ ЕАД доказа, че служи изцяло на обществото, работи в интерес на своя собственик - българската държава, както и изцяло в полза на своите клиенти – българската индустрия, топлофикационни дружества и газоразпределителни предприятия”, заявяват от компанията.

Ето и пълната позиция на „Булгаргаз“:  

 „Булгаргаз“ ЕАД -държавна компания, работеща изцяло в полза на българското общество ииндустрия, през последните седмици е обект на безпрецедентна и непочиваща на факти атака идезинформационна кампания. „Булгаргаз“ ЕАД подкрепя свободата на словото и с оглед на сложността на материятапроявява толерантност към изявленията на всякакви коментатори и публични личности, но когатотвърденията засягат авторитета, доброто име и доверието към „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му наконкурентноспособен и сигурен доставчик, дружеството е принудено да вземе отношение. Засъжаление,нападкитеотдавна излязоха извън пределите на нормалната обществена дискусияипреминаха границата на некомпетентността до степен, в която създават съмнения за злонамерености обслужване на икономически интереси извън тези на държавата, битовите потребители наприроден газ и българската индустрия.

С действията си в периода от 2015 г. досега,„Булгаргаз“ ЕАД доказа, че служи изцяло наобществото, работи в интерес на своя собственик-българската държава,както и изцяло в полза насвоите клиенти –  българската индустрия, топлофикационни дружества и газоразпределителнипредприятия. В този период, компанията беше оздравена финансово от тежкото наследство и сепревърна в гарант за сигурността на доставките на природен газ в България, в значим фактор на регионалния газов пазар, както и в надежден и желан партньор на бизнеса, международнидоставчици и финансови институции. В резултат „Булгаргаз“ ЕАД успя да предложи и ще продължи да полага усилия да предлагана българската индустрия доказано по-ниски цени на природния газ, осигуряващи им ценовопредимство в сравнение с техни конкуренти на европейските пазари и най-вече сигурност надоставките, недопускайки недостиг и неизпълнение на заявените за консумация от индустриятаколичества природен газ.

В условията на безпрецедентна енергийна криза в Европа, продиктувана от недостиг и рекордни цени на газа, през последните години „Булгаргаз“ ЕАД прехвърля на топлофикационнитедружества, газоразпределителните предприятия и индустрията всички ползи от договорите си съссвоите доставчици, а именно: през 2020 г. 202 млн. лв., а през 2021 г. –  приблизително 675 млн. лв.,или общо за последните две години сумата достига близо 877 млн. лева. Без усилията и работата наобщественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД, е спорно дали този значителен финансов ресурс бидостигнал, дори частично, до битовите потребители на природен газ и българската индустрия. Най-категоричното и високо признание за търговската политика на „Булгаргаз“ ЕАД идва отиндустрията, която реализира рекордно високи покупки на количества природен газ през 2021 г.

Важно е да се подчертае, че този резултат е постигнат в условията на строга държавна регулация на дейността на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД от една страна, и на  реална конкуренция с десетки местни и международни търговци на природен газ на либерализан газов пазар -от друга страна. Фактът, че понастоящем Булгаргаз“ ЕАД предлага на клиентите си по-добри цении условия за доставка на природния газ от тези, които предлагат другите доставчици на природенгаз е достатъчно показателен за ефективността на управлението на „Булгаргаз“ ЕАД. Представяйки фактите, „Булгаргаз“ ЕАД категорично отхвърля обвиненията къмдружеството като напълно голословни и неотговарящи на истината. „Булгаргаз“ЕАД смята за свойдълг да информира обществото за действителното положение по поставените по-долу публичновъпроси. Относно твърденията за износ на природен газ и продажба на „евтин газ“ в Румъния.

Категорично не отговарят на истината твърденията, че„Булгаргаз“ ЕАД изнася в Румъния евтиния газ от хранилището в Чирен, вместо да предоставя тези количества на регулирания пазар вБългария. В действителност 100 % от количествата, съхранени от„Булгаргаз“ ЕАД в ПГХ „Чирен“се предоставят на регулирания пазар за нуждите на крайните снабдители (газоразпределителнитедружества) и на топлофикационните дружества, както и на български индустриални клиенти.Спекулации относно възможността да се променя графика на добива от ПГХ „Чирен“ не взематпредвид режима на работа на газохранилището и необходимостта от наличието на свободенкапацитет за промени в добива. Относно твърденията за продажбите на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД в страната Пазарът на природен газ в България има регулиран и либерализиран сегмент.

Природен газ на регулирания пазар купуват топлофикационните дружества игазоразпределителните предприятия. Цените на регулирания пазар не се договарят свободно, а сеутвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по заявление от„Булгаргаз“ ЕАД, което се изготвя съгласно Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ. „Булгаргаз“ ЕАД образува цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи катосреднопретеглена стойност, при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газот внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с целпродажба. „Булгаргаз“ ЕАД образува регулираната цена за месеца на доставка на база обвързващитезаявки на клиентите по договорите им за доставка. В микса, формиращ регулираната цена на газа,се включват:

всички количества по договора с азербайджанската компания със съответнатацена;

всички количества, предвидени за добив от ПГХ „Чирен“, съгласно графикаодобрен от„Булгартрансгаз“ ЕАД със съответната цена;  

останалите количества до размера на заявките на клиентите се допълват сколичества по договора с руския доставчик, тъй като този договор предвиждагъвкавост на дневна база и възможност за увеличение, със съответната цена. Към цената на вход на газопреносната мрежа в съответствие с Наредбата се добавят:

надценка върху цената на вход -компонент „обществена доставка“ в размер до2.5% в годишен аспект, изчислявана по методика, съгласувана с КЕВР. За 2021 г.компонент „обществена доставка“ възлиза на1.37% среднопретеглено в годишенаспект. Този компонент е предвиден да покрива оперативните разходи надружеството и да осигурява печалба;

компонент „задължение към обществото“, който осигурява възвръщаемост на разходите, направени за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“ във връзка съсзадълженията на дружеството по Плана за действие при извънредни ситуации,одобрен от Министъра на енергетиката.

На либерализирания пазар, „Булгаргаз“ ЕАД продава газ на индустриални клиенти, директно при съединени към националната газопреносна мрежа на България. В този сегмент цените не се регулират от КЕВР. Политиката на „Булгаргаз“ ЕАД е да предлага на свободния пазар цени, близкидо тези на регулирания пазар, образувани по обективнен и прозрачен начин,отчитайкисебестойността на доставяния природен газ.

Продажби на организирания борсов пазар.

Дейността на „Булгаргаз“ ЕАД е насочена изцяло към задоволяване на потреблението наприроден газ в България. Всички количества азерски газ и количествата, добивани от ПГХ „Чирен“, които къмнастоящия момент са с най-ниска цена в микса, се реализират в пълен обем на българския пазар,както следва: 1) на регулирания пазар; 2) на организиран борсов пазар съгласно предвидената в Закона за енергетиката “Програма за освобождаване на природен газ”; 3) на свободния пазар подоговорите с индустриалните потребители. Едва след задоволяване на заявките на всички тези клиенти, на дневна база, „Булгаргаз“ ЕАДпредлага останалите, невзети от тях количества (ако има такива), на организиран борсов пазар-това са двете лицензирани от КЕВР газови борси в страната.Предлагането на борсата е най-пазарният и прозрачен начин за търговия с природен газ. Природният газ се търгува на анонимния сегмент на борсите, като „Булгаргаз“ ЕАД научава койклиент е закупил продадения газ, едва след като сделката е сключена. Предлагането на остатъчни количества на борсата е нормална практика, която всекитърговец се стреми да прилага. По този начин,„Булгаргаз“ ЕАД взема всички заявени количества отсвоите доставчици, вместо да носи отговорност за неизпълнение на това свое задължение. Цената, по която „Булгаргаз“ ЕАД продава остатъчните количества на организирания борсовпазар, се формира на база „най-високата цена в ценообразуващия микс“, понастоящем това е ценатапо договора с руския доставчик, като към нея се добавят разходите до Виртуална търговска точка

България–  точката на доставка, на която се извършват сделките на организирания борсов пазар.Следва да се отбележи, че към момента доставната цена и по този договор е значително по-ниска отцените на европейските газови пазари. „Булгаргаз“ ЕАД продава тези количества природен газ многонад ценовото ниво на така получената цена/себестойност и избирайки най-високата предложена откупувачи цена, вземайки предвид търсенето и на двете лицензирани газови борси. Количествата и цените на сделките на организиран борсов пазар, сключени с остатъчниколичества на дневна база след началото на месеца, по никакъв начин не се отразяват върху регулираната цена. С други думи, продажбите на остатъчни количества газ на борсите в България неводят до повишаване или понижаване на цената на газа за газоразпределителните дружества и затоплофикационните дружества, съответно битовите косуматори. Продажбите на организирания борсов пазар генерират за „Булгаргаз“ ЕАД положителенфинансов резултат и в същото време осигуряват значителен входящ паричен поток. Същевременнопродажбата на свободни количества на газовите борси допринася за изпълнение на задължението на„Булгаргаз“ ЕАД по договорите със своите доставчици за прием на минимални годишни иминимални летни количества и избягване на санкциите по клаузите „вземи или плати“. Относно твърденията за „продажби в Румъния“ и „износ на газ“, „Булгаргаз“ ЕАДподчертава, че няма никакъв способ да се информира, да контролира или да проследява по какъвтои да е било начин за какви цели и къде се използват количествата природен газ, закупени от купувачина лицензираните борси. Нещо повече,„Булгаргаз“ ЕАД не само няма, но и не може да изискваинформация или да ограничава крайната дестинация на природен газ, тъй като това би нарушилоосновния принцип на европейското право за свободна търговия. Европейската комисия еизключително чувствителна към подобен тип нарушения. „Булгаргаз“ ЕАД напомня, че една от практиките, за които Европейската комисия образувадело срещу „Газпром“ през 2012 г., беше именно наличието в договорите за доставка на т.нар. клаузиза „местоназначение“ на газа. След намесата на Европейската комисия, „Газпром“ трябваше дапремахне тези клаузи от договорите си,под заплахата от тежки санкции.

09.01.2022 г. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД  


Топ новини

виж още

Актуална тема